رضا فرازی. برنامه نویس ارشد و بنیانگذار ایزینو می باشد